Charakteristika školy 

 

Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským v súlade a princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školského zákona podporuje rozoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva,a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, a ďalšie poznatkya zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živvote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Našim prvoradým úkolom je dobre žiakov pripraviť na ďalšie vzdelávanie, zvlášt stredškolské. Väčšina našich absolventov pokračuje štúdiom najrôznejších odborov na stredných školách. V súlade s požiadavkami súčasnej aj budúcej praxe venujeme zvláštnu pozornosť kvalitnej výuke dôležitých svetových jazykov, informačných technológií a prírodovedných predmetov. V potrebnej miere uplatňujeme individuálny prístup a dbáme o to, aby žiaci získali nielen dostatok znalostí, ale aby sa rozvinuli aj ich schopnosti samostatne uvažovať a jednať, aby sa stali iniciatívnymi a flexibilnými.

Snažíme sa vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj každého dieťata, rešpektujeme jeho individualitu, podporujeme tvorivú iniciatívu. Našim cieľom je vychovať mladého človeka uznávajúceho základné morálne princípy. 

Škola sa neustále snaží o maximálnu modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu rôznorodými metódami a prostriedkami.

 

Hodnoty školy a školského zariadenia

  •  — Jedinečnosť: rešpektovanie osobnosti jednotlivca, rôznorodosti, tolerancia a porozumenie
  •   Úcta: k sebe, iným ľuďom i k prírode.
  •   Sloboda: slobodné rozhodovanie pri zachovaní práv iných.
  •   Zodpovednosť: za svoje konanie, vzdelávanie.