Verejné obstarávanie - profil verejného obstarávateľa

 

Podľa § 6 ods.1 písm. d) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, základná škola F. Rákócziho II. s VJM je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác  a  poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. Podľa § 49 a Zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Verejný obstarávateľ: ZŠ F. Rákócziho II. s VJM

Sídlo: Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo

IČO: 037861174

DIČ: 2021627663

Štatutárny zástupca: PaedDr. Judit Bagita

e-mail: iskola.rakoczi@gmail.com

Telefón: 035/7771362

 

Profil školy na www.uvo.gov.sk

 

 

 

Výzvy verejného obstarávateľa

 Výzva - telocvičňa - zverejnené: 24. 11. 2016 - podľa §117 Zákona č. 343/2015  

 

 

Súhrnné správy