Školský vzdelávací program

 

—Školský vzdelávací program je dokument, ktorý zaraďujeme k dlhodobým plánom (minimálne jeden vzdelávací cyklus na základnej škole). Stanovuje všeobecné a konkrétne ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. —Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov.

V zmysle §7, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je riaditeľ školy povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste. 

Týmto dávame verejnosti na vedomie, že školský vzdelávací program ZŠ F. Rákócziho II. s VJM je prístupný na požiadanie v kancelárii riaditeľa školy v mieste sídla školy, na adrese Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo.