Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona NR SR č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: riaditeľ ZŠ do 30. októbra predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach predošlého školského roku.

V zmysle citovaného zákona a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v znení Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R riaditeľka ZŠ predložila zriaďovateľovi Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016, ktorá bola na 26. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesto Kolárovo dňom: 14. 11. 2016 v bode rokovania číslo: 4 c) schválené.

Týmto dávame verejnosti na vedomie, že Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ F. Rákócziho II. s VJM za školský rok 2015/2016 je prístupný na požiadanie v kancelárii riaditeľa školy v mieste sídla školy, na adrese Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo.