Prístup k informáciam

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o slobode informácií) ZŠ F. Rákócziho II. s VJM – II. Rákózi Ferenc Alapiskola zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii.

V zmysle § 1 nariadenia vlády SR č. 535/2011 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov v úradnom styku podáva ZŠ, ako orgán verejnej správy, informácie aj v jazyku národnostnej menšiny - v ústnej i písomnej podobe. 

Postup pri poskytovaní informácií sa riadi zákonom o slobode informácií v znení neskorších predpisov a internou smernicou ZŠ o slobodnom prístupe k informáciám. Informácie o postupe ZŠ, právomoci a kompetencie ZŠ a prehľad predpisov, ktorými sa ZŠ pri poskytovaní informácií riadi a možnosti podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu ZŠ o odmietnutí požadovanej informácie, sú voľne prístupné u riaditeľky ZŠ F. Rákócziho II. s VJM – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola - ul. V. Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo (kancelária č. 15). 

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZŠ F. Rákócziho II. s VJM – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola zverejňuje: 

  •   určenie osobitnej organizačnej zložky: ZŠ F. Rákócziho II. s VJM – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
  •   adresa: V. Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo
  •   telefón: +421 35 777 1 362
  •   e-mail: iskola.rakoczi@gmail.com
  •   spôsoby podávania podnetov: 
  •   ústne do záznamu
  •   písomne
  •   elektronicky