Register zmlúv, faktúr a objednávok

 

Od 01. 01. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok ustanovuje aj zákon č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Z hore uvedených zákonov vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na webovom sídle zriaďovateľa - Mesto Kolárovo - od 01. januára 2011 do 31. decembra 2014.

 

Dokumenty v roku 2015

Dokumenty v roku 2016

Dokumenty v roku 2017