Rozpracované projekty školy

 

Národný projekt: DiGiŠkola

Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

 • modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,
 • implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana, 
 • prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov,
 • vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

 

Aktivizujúce metódy vo výchove

Projekt sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov. 

Cieľ projektu: Dosiahnuť aby pedagogickí a odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov.

 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Strategickým cieľom projektu je obsahová prestavba vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného učiva a rozvoj didaktických zručností učiteľov.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" okrem toho, že transformuje výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách, ponúka reálne a konkrétne riešenia súčasných problémov, ktoré trápia školstvo aj verejnosť:

 • rozvíjaním vedomostí a zručností žiakov s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady
 • formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia 
 • motivovaním žiakov, aby si nevyberali tú ľahšiu cestu k získaniu dokladu o vzdelaní
 • popularizácia technických a prírodovedných odborov 

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov „šitých na mieru“ podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazyky, prírodovedné a spoločenskovedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budeme vytvárať aj pre kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú, štatistickú a prírodovednú gramotnosť.

Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. V projekte počítame s finančným odmeňovaním učiteľov – autorov nových úloh a testov. Zúčastneným školám  NÚCEM uhradí prevádzkové náklady spojené s realizáciou projektu.

 

Školské ovocie         

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Ciele programu:

 •          zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
 •          zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
 •          znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
 •          podporiť zdravú výživu 
 •          zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javovo v školskom prostredí

Národný projekt je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, na inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov, pracovných pomôcok. Pomôže nastaviť komplexný systém prevencie pred sociálnou patológiou u žiakov ZŠ, zefektívni ich sociálnu integráciu, vrátane zvýšenia ich zamestnateľnosti, uplatniteľnosti na trhu práce.

Súčasťou aktivít projektu je aj zabezpečenie nových poradenských metodík, nástrojov, programov (samozrejme aj so zaškolením) pre výchovných poradcov základných škôl, pomocou ktorých sa  zefektívni výchovné poradenstvo na základných školách a aj skvalitní poradenská práca výchovných poradcov.

 

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Národný projekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka.

Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.

Učitelia prejdú vzdelávaním, ktoré bude zamerané na nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov.

Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie.